Toelatingsprocedure algemeen

Maarten van Rossem biedt onderwijs aan in alle leerwegen van het VMBO (BBL, KBL, GL/TL).

Voor VMBO-leerlingen waarvan vaststaat dat zij een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig hebben om zich op een van de VMBO-niveaus te kunnen kwalificeren is er leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO).

Maarten van Rossem streeft ernaar om 100% van de aangenomen

leerlingen naar een diploma VMBO of doorstroom kwalificatie voor het MBO te leiden.

 

Het advies van de (basis-)school

Het advies van de verwijzende (basis-)school is leidend voor plaatsing.

Aangezien de (CITO-) Eindtoets vanaf dit schooljaar pas na de advisering wordt afgenomen, wordt deze niet meegenomen in de beoordeling van de toelaatbaarheid.

Indien de scores van deze eindtoets hoger mochten uitvallen dan het gegeven advies, dan kunt u als ouders aan de basisschool vragen om het gegeven advies bij te stellen.

De Toelatingscommissie

De toelatingscommissie functioneert onder eindverantwoordelijkheid van de directeur.

In de praktische uitvoering mandateert de directeur deze verantwoordelijkheid naar één van de afdelingsleiders, Mevr. D. Sterk.

De toelatingscommissie is uit de volgende leden samengesteld:

Mevr. D. Sterk, afdelingsleider/ondersteuningscoördinator (voorzitter), de leerlingbegeleiders, Dhr. N. van Santen, Dhr. H. van Zeeland en Dhr. H. Wesseldijk en  Mevr. I. Linders, orthopedagoog.

 

Criteria voor Leerwegondersteuning

De criteria om voor leerwegondersteuning (LWOO) in aanmerking te komen zijn wettelijk vastgelegd.

 • LWOO I
  • IQ 75 – 90
  • Leerachterstand tussen 1,5 en 3 jaar. In formule vanaf 0,25 tot 0,50 (formule = 1-DLE/DL). Op minimaal twee domeinen, waaronder in ieder geval begrijpend lezen of rekenen/wiskunde.
 • LWOO II
  •  IQ 91 – 120
  •  Leerachterstand tussen 1,5 en 3 jaar. In formule vanaf 0,25 tot 0,50 (formule = 1-DLE/DL). Op minimaal twee domeinen waaronder in ieder geval begrijpend lezen of rekenen/wiskunde.
  • Aantoonbare sociaal emotionele problematiek (prestatie/motivatie, faalangst, emotionele instabiliteit).

Maarten van Rossem plaatst zowel leerlingen die voldoen aan de criteria van de categorie LWOO I, als LWOO II.

De leerlingen die voldoen aan de criteria vallend onder categorie LWOO II, volgen onderwijs op de afdeling VMBO+.