De toelatingsprocedure

De toelatingsprocedure voor aanmelding van leerlingen voor de VMBO+ afdeling is afwijkend van de hieronder beschreven procedure.

De toelatingsprocedure voor toekomstige VMBO+ leerlingen is beschreven onder het tabblad ” toelatingsprocedure algemeen”.

Indien ouder(s)/verzorger(s) “van nieuwe 1e jaars leerlingen in de reguliere afdeling er blijk van geven dat zij zich willen oriënteren op een eventuele aanmelding van hun zoon/dochter op onze school, dan kunnen zij een afspraak maken met de leerlingbegleider Dhr. van Santen voor een kennismakingsgesprek.

 

Aanmelden en inschrijven leerlingen

Voor alle leerlingen geldt dat we voor een aanmelding de volgende zaken nodig hebben.

  • aanmeldingsformulier (ondertekend);
  • adviesformulier basisschool;
  • ondertekend onderwijskundig Rapport (OKR). Dit wordt na ontvangst van de bovengenoemde formulieren door onze school uiterlijk 23 maart ‘opgehaald’;
  • kopie identiteitsbewijs leerling.

De aanmelding wordt in behandeling genomen als we deze formulieren hebben ontvangen.

Naast de bovengenoemde formulieren ontvangen we graag:

  • eventuele extra bijlagen en onderzoeksverslagen indien als gevolg van Passend Onderwijs lichte ondersteuning aan de orde is.

Als genoemde documenten ontvangen zijn, is de aanmelding een feit.

 

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben, worden na bestudering van de ontvangen documenten door de school ingeschreven.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de school of zij die kan bieden.

Binnen 6 weken is duidelijk of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen.

Als de school deze ondersteuning kan bieden, wordt de leerling ingeschreven.

Als de school niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, zoekt de school een andere school die dat wel kan. Hiervoor heeft de school 4 weken. In die periode van 4 weken wordt de leerling tijdelijk ingeschreven op de school waar deze is aangemeld.

Als die andere school een VSO school is, dient de school waar de leerling is aangemeld een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het samenwerkingsverband.

Is het na in totaal 10 weken niet gelukt een passende plek voor een leerling te vinden, dan begint (indien het nieuwe schooljaar al gestart is) de school waar de leerling is aangemeld met het verzorgen van onderwijs aan de leerling. Zodra een passende school is gevonden, moet de leerling daar aangemeld worden.

Als, om de ondersteuningsbehoefte van een leerling vast te stellen, extra informatie nodig is, wordt de periode van 6 weken verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te verstrekken

Mochten er hierover nog vragen zijn of onduidelijkheden dan kunt u contact opnemen met:

Kim van de Belt, voorzitter van de commissie van toelating.

Indien leerweg ondersteunend onderwijs van toepassing is, verzorgt Maarten van Rossem de aanvraag voor een beschikking leerwegondersteunend onderwijs.