De afdeling VMBO+ geeft de leerlingen in alle leerwegen van het VMBO (BBL, KBL en TL) extra didactische en sociaal-emotionele ondersteuning

De afdeling VMBO+ van Maarten van Rossem plaatst leerlingen uit het basis- én voortgezet onderwijs. De leerlingen komen in veelal in aanmerking voor leerwegondersteuning en hebben enerzijds leermoeilijkheden in het algemeen, of op een specifiek gebied en anderzijds ondersteuning nodig op sociaal-emotioneel gebied. De oorzaak hiervoor is vaak te vinden in sociaal-emotionele problemen, ontwikkelings- of rijpingsvertragingen of een slechte concentratie en/of motivatie.

De afdeling is in het kader van Passend onderwijs door het Samenwerkingsverband VO van Arnhem e.o. aangemerkt als een arrangement in de lichte ondersteuning.

De VMBO+ afdeling onderscheidt zich door:

  • Een kleinschalige herkenbare afdeling te zijn binnen de school met een vast docententeam.
  • Veel expertise en ervaring aanwezig ten aanzien van omgaan met leerlingen met leerproblemen en sociaal/emotionele problematiek.
  • Kleine groepen van gemiddeld 15 leerlingen.
  • Mentoren, die in de onderbouw meerdere vakken aan de eigen mentorgroep geven.
  • Ruim de tijd voor oudercontacten en oudergesprekken.
  • Het jaarlijks opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP), waarin de doelen geformuleerd staan en de wijze waarop aan deze doelen gewerkt gaat worden.
  • Veel tijd voor coaching van leerlíngen.
  • Extra aandacht en hulp aan te bieden in het ondersteuningsuur, afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
  • Een kleinschalig leerwerkcentrum waar leerlingen lesstof digitaal kunnen verwerken en oefenen.
  • De mogelijkheid om de pauzes op de eigen afdeling te houden.

In de onderbouwperiode (klas 1 en 2)  wordt getracht belemmerende factoren ten aanzien van het leren te verminderen en eventuele leerachterstanden te verkleinen.

Na de onderbouw maken de leerlingen de overstap naar de bovenbouw (klas 3 en 4).

Ze kiezen dan voor een profiel en ook het definitieve niveau per vak wordt bepaald.

Een leerling kan indien nodig tot aan het behalen van zijn/haar diploma in de VMBO+ afdeling blijven. Er wordt jaarlijks geëvalueerd of een leerling de ondersteuning van de VMBO+ afdeling nog nodig heeft. Wanneer de ondersteuning niet meer nodig is, kan de leerling de overstap maken naar de reguliere onderbouw-, dan wel bovenbouwafdeling van onze school.